Or via social:

Giới thiệu trường

Tổng quan
B+
Tốt nghiệp B+
Học thuật B+
Ngoại khóa A-
Cộng đồng A+
Đánh giá B-
Trường trung học Bishop Fenwick là một trường dự bị đại học Công giáo La Mã đồng gióa dục ở bờ phía Bắc của Boston. Sứ mệnh của chúng tôi là phát triển tối đa tiềm năng của học sinh dưới phước lành của Chúa Giê-su.
Trường Bishop Fenwick High School Với Thông Tin Đánh Giá, Học Bổng 2024 | FindingSchool

Hình ảnh của trường
Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School Bishop Fenwick High School

Tiêu chí chính

Chỉ số:
Trung bình
Trường đang xem
Học phí
$69000
Sĩ số học sinh
457
Học sinh quốc tế
1.33%
Tỷ lệ giáo viên cao học
80%
Tỷ lệ giáo viên/học sinh
1:10
Quỹ đóng góp
N/A
Số môn học AP
18
Điểm SAT
1123
Trường đồng giáo dục
Ngoại trú 9-12

Học sinh quốc tế trúng tuyển đại học

(2023)
Xếp hạng trường Trường đại học tổng hợp ở Mỹ Số học sinh
#23 University of Michigan 1
#28 Tufts University 1
#34 University of California: San Diego 1
#36 Boston College 2
#42 Boston University 2
#49 Northeastern University 3
#49 Villanova University 1
#55 University of Miami 1
#57 Penn State University Park 1
#59 Syracuse University 1
#63 University of Connecticut 2
#68 University of Massachusetts Amherst 5
#75 Clemson University 1
#75 Virginia Polytechnic Institute and State University 1
#79 North Carolina State University 1
#83 Elon University 2
SUNY University at Stony Brook 1
#117 University of South Carolina: Columbia 1
#117 University of Vermont 1
#136 Catholic University of America 1
#136 Simmons University 1
#136 University of New Hampshire 3
LAC #35 College of the Holy Cross 1
LAC #46 Trinity College 1
Concordia University 1
Xem tất cả
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2021 2015-2019 2011-2015 Tổng số
Tất cả các trường 34 68 169 34
#1 Princeton University 1 trúng tuyển 1
#2 Massachusetts Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#3 Harvard College 1 trúng tuyển 1
#3 Yale University 1 trúng tuyển 1
#3 Stanford University 1 trúng tuyển 1
#6 University of Chicago 1 trúng tuyển 1
#7 University of Pennsylvania 1 trúng tuyển 1 2
#7 Johns Hopkins University 1 trúng tuyển 1
#9 California Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#10 Northwestern University 1 trúng tuyển 1
#10 Duke University 1 trúng tuyển 1
#12 Dartmouth College 1 trúng tuyển 1
#13 Vanderbilt University 1 trúng tuyển 1
#13 Brown University 1 1
#15 Rice University 1 trúng tuyển 1
#15 Washington University in St. Louis 1 trúng tuyển 1
#17 Cornell University 1 trúng tuyển 1 2
#18 University of Notre Dame 1 trúng tuyển 1
#18 Columbia University 1 trúng tuyển 1
#22 Georgetown University 1 trúng tuyển 1 2
#22 Emory University 1 trúng tuyển 1
#22 Carnegie Mellon University 1 trúng tuyển 1
#25 University of Michigan 1 1 trúng tuyển 2
#25 University of Southern California 1 trúng tuyển 1
#25 New York University 6 1 trúng tuyển 1 8
#25 University of Virginia 1 1 trúng tuyển 1 3
#29 University of North Carolina at Chapel Hill 1 trúng tuyển 1
#29 University of Florida 1 trúng tuyển 1 2
#29 Wake Forest University 1 trúng tuyển 1 2
#32 Tufts University 1 2 1 trúng tuyển 1 5
#34 University of California: San Diego 1 1
#36 Boston College 2 5 1 trúng tuyển 1 9
#36 University of Rochester 1 trúng tuyển 1 2
#38 University of Wisconsin-Madison 1 trúng tuyển 1
#38 University of Texas at Austin 1 trúng tuyển 1
#40 College of William and Mary 2 1 trúng tuyển 1 4
#41 Boston University 2 4 1 trúng tuyển 1 8
#44 Georgia Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#44 Northeastern University 3 4 1 trúng tuyển 1 9
#44 Tulane University 1 trúng tuyển 1 2
#44 Case Western Reserve University 1 trúng tuyển 1
#44 Brandeis University 1 trúng tuyển 1 2
#47 University of Illinois at Urbana-Champaign 1 1 trúng tuyển 2
#49 Ohio State University: Columbus Campus 1 1 trúng tuyển 2
#49 University of Georgia 1 trúng tuyển 1 2
#51 Villanova University 1 1 1 trúng tuyển 3
#51 Rensselaer Polytechnic Institute 1 trúng tuyển 1 2
#51 Lehigh University 1 trúng tuyển 1 2
#51 Purdue University 1 trúng tuyển 1
#55 University of Miami 1 1 trúng tuyển 2
#55 Florida State University 1 trúng tuyển 1
#55 University of Washington 1 trúng tuyển 1 2
#55 Pepperdine University 1 trúng tuyển 1
#55 Santa Clara University 1 trúng tuyển 1
#57 Penn State University Park 1 1 trúng tuyển 2
#62 George Washington University 1 trúng tuyển 1 2
#62 University of Pittsburgh 1 1
#62 Rutgers University 5 1 trúng tuyển 6
#62 Syracuse University 1 7 1 trúng tuyển 1 10
#62 Virginia Polytechnic Institute and State University 1 1 1 trúng tuyển 3
#64 University of Maryland: College Park 1 trúng tuyển 1
#67 University of Massachusetts Amherst 5 4 1 trúng tuyển 10
#67 University of Connecticut 2 1 1 trúng tuyển 1 5
#67 Worcester Polytechnic Institute 2 1 trúng tuyển 1 4
#67 Texas A&M University 1 trúng tuyển 1
#70 University of Minnesota: Twin Cities 1 trúng tuyển 1
#72 Indiana University Bloomington 1 trúng tuyển 1
#72 North Carolina State University 1 1 trúng tuyển 2
#72 Fordham University 1 trúng tuyển 1 2
#72 American University 2 1 trúng tuyển 1 4
#77 Michigan State University 1 trúng tuyển 1 2
#77 Loyola Marymount University 1 trúng tuyển 1
#77 SUNY University at Stony Brook 1 1 trúng tuyển 2
#77 Baylor University 1 trúng tuyển 1
#77 Clemson University 1 1 trúng tuyển 1 3
#83 Stevens Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#83 Marquette University 1 trúng tuyển 1
#83 Gonzaga University 1 trúng tuyển 1
#89 Howard University 1 trúng tuyển 1
#89 Elon University 2 1 1 trúng tuyển 4
#89 University of Delaware 1 trúng tuyển 1 2
#89 Texas Christian University 1 trúng tuyển 1
#97 University of South Florida 1 trúng tuyển 1
#97 Auburn University 1 trúng tuyển 1
#97 Clark University 2 1 trúng tuyển 1 4
#97 University of San Diego 1 trúng tuyển 1
#104 University of Colorado Boulder 1 trúng tuyển 1
#105 University of Arizona 1 trúng tuyển 1
#105 Saint Louis University 1 trúng tuyển 1
#105 University of Denver 1 trúng tuyển 1
#105 Drexel University 1 trúng tuyển 1 2
#105 University of San Francisco 1 trúng tuyển 1
#105 Rochester Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#105 Miami University: Oxford 1 trúng tuyển 1
#115 Fairfield University 1 1 trúng tuyển 2
#115 University of South Carolina: Columbia 1 1 trúng tuyển 2
#115 Creighton University 1 trúng tuyển 1
#115 Loyola University Chicago 1 trúng tuyển 1
#121 Arizona State University 1 trúng tuyển 1
#121 Chapman University 1 trúng tuyển 1
#121 Temple University 1 trúng tuyển 1
#121 University of Vermont 1 1 trúng tuyển 1 3
#121 University of Kansas 1 trúng tuyển 1
#127 Illinois Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#127 Clarkson University 1 1 trúng tuyển 2
#127 University of Dayton 1 trúng tuyển 1
#127 Thomas Jefferson University: East Falls 1 trúng tuyển 1
#137 DePaul University 1 trúng tuyển 1
#137 University of Alabama 1 trúng tuyển 1 2
#137 George Mason University 1 trúng tuyển 1
#137 University of Central Florida 1 trúng tuyển 1
#137 Seton Hall University 1 trúng tuyển 1
#137 Seattle University 1 trúng tuyển 1
#137 University of New Hampshire 3 3 1 trúng tuyển 7
#151 James Madison University 1 trúng tuyển 1
#151 Florida International University 1 trúng tuyển 1
#151 Oregon State University 1 trúng tuyển 1
#151 San Diego State University 1 trúng tuyển 1
#151 Simmons University 1 1 trúng tuyển 2
#151 Colorado State University 1 trúng tuyển 1
#151 University of Mississippi 1 trúng tuyển 1
#151 University of Cincinnati 1 trúng tuyển 1
#166 California State University: Fullerton 1 trúng tuyển 1
#166 Xavier University 1 1 trúng tuyển 2
#166 Virginia Commonwealth University 1 trúng tuyển 1
#166 Hofstra University 1 trúng tuyển 1
#166 Bradley University 1 trúng tuyển 1
#166 Quinnipiac University 1 trúng tuyển 1
#176 University of Massachusetts Lowell 2 2
#176 Catholic University of America 1 1 trúng tuyển 2
#182 Belmont University 1 trúng tuyển 1
#182 Adelphi University 1 trúng tuyển 1
#182 SUNY University at Albany 1 trúng tuyển 1
#182 University of Rhode Island 4 1 trúng tuyển 5
#182 Montclair State University 1 trúng tuyển 1
#202 Loyola University New Orleans 1 trúng tuyển 1
#202 Florida Institute of Technology 1 trúng tuyển 1
#202 Springfield College 1 trúng tuyển 1
#212 Washington State University 1 trúng tuyển 1
#212 Kent State University 1 trúng tuyển 1
#212 Ball State University 1 trúng tuyển 1
#219 Keiser University 1 trúng tuyển 1
#219 University of Maine 1 trúng tuyển 1
#219 Sacred Heart University 4 1 trúng tuyển 5
#219 Hampton University 1 trúng tuyển 1
#234 West Virginia University 1 trúng tuyển 1
#234 Wilkes University 1 trúng tuyển 1
#234 Suffolk University 1 trúng tuyển 1
#234 University of Hartford 1 trúng tuyển 1
#234 Western New England University 1 trúng tuyển 1
#234 Pace University 1 trúng tuyển 1
#234 East Carolina University 1 trúng tuyển 1
#250 Regis University 1 trúng tuyển 1
#263 Florida Atlantic University 1 trúng tuyển 1
#263 Point Park University 1 trúng tuyển 1
#285 University of North Texas 1 trúng tuyển 1
#285 DeSales University 1 trúng tuyển 1
#285 University of New England 1 trúng tuyển 1
#299 Campbell University 1 trúng tuyển 1
#299 Old Dominion University 1 trúng tuyển 1
#299 Shenandoah University 1 trúng tuyển 1
Florida Gulf Coast University 1 trúng tuyển 1
University of Bridgeport 1 trúng tuyển 1
long island university-liu post 1 trúng tuyển 1
Husson University 1 trúng tuyển 1
Barry University 1 trúng tuyển 1
Lesley University 1 trúng tuyển 1
Liberty University 1 trúng tuyển 1
Texas State University 1 trúng tuyển 1
Mary Baldwin University 1 trúng tuyển 1
American International College 1 trúng tuyển 1
Roosevelt University 1 trúng tuyển 1
Saint Leo University 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2021 2015-2019 2011-2015 Tổng số
Tất cả các trường 2 15 59 14
#1 Williams College 1 trúng tuyển 1
#2 Amherst College 1 trúng tuyển 1
#5 Wellesley College 1 trúng tuyển 1 2
#6 Bowdoin College 1 trúng tuyển 1
#11 Middlebury College 1 trúng tuyển 1 2
#11 Washington and Lee University 1 trúng tuyển 1
#13 Vassar College 1 trúng tuyển 1
#13 Smith College 1 trúng tuyển 1 2
#15 Grinnell College 1 trúng tuyển 1
#15 Hamilton College 1 trúng tuyển 1
#18 Colgate University 1 trúng tuyển 1
#18 Barnard College 1 trúng tuyển 1 2
#18 Wesleyan University 1 trúng tuyển 1
#18 University of Richmond 1 trúng tuyển 1 2
#24 Colby College 1 trúng tuyển 1
#25 Bates College 1 1 trúng tuyển 1 3
#27 Macalester College 1 trúng tuyển 1
#31 Bryn Mawr College 1 trúng tuyển 1
#31 Kenyon College 1 trúng tuyển 1
#33 College of the Holy Cross 1 7 1 trúng tuyển 1 10
#36 Mount Holyoke College 1 trúng tuyển 1 2
#37 Bucknell University 1 trúng tuyển 1
#38 Franklin & Marshall College 1 trúng tuyển 1
#38 Union College 1 1
#39 Trinity College 1 1 trúng tuyển 1 3
#39 Lafayette College 1 trúng tuyển 1
#39 Denison University 1 trúng tuyển 1
#39 Skidmore College 1 trúng tuyển 1 2
#45 Furman University 1 trúng tuyển 1
#45 Union College 1 trúng tuyển 1
#48 Hillsdale College 1 trúng tuyển 1
#51 Spelman College 1 trúng tuyển 1
#51 Dickinson College 1 trúng tuyển 1 2
#55 Trinity University 1 trúng tuyển 1
#55 Connecticut College 1 trúng tuyển 1 2
#60 Bard College 1 trúng tuyển 1
#61 Gettysburg College 1 trúng tuyển 1 2
#68 St. Lawrence University 1 1 trúng tuyển 2
#72 Reed College 1 trúng tuyển 1
#72 Hobart and William Smith Colleges 1 trúng tuyển 1
#76 Muhlenberg College 1 trúng tuyển 1
#76 College of Wooster 1 trúng tuyển 1
#85 Washington College 1 trúng tuyển 1
#85 Southwestern University 1 trúng tuyển 1
#89 Stonehill College 2 1 trúng tuyển 3
#89 Ursinus College 1 trúng tuyển 1
#89 St. Mary's College of Maryland 1 trúng tuyển 1
#111 Drew University 1 trúng tuyển 1
#120 Roanoke College 1 trúng tuyển 1
#120 Hampshire College 1 trúng tuyển 1
#130 Massachusetts College of Liberal Arts 1 trúng tuyển 1
#130 Eckerd College 1 trúng tuyển 1
#136 Albion College 1 trúng tuyển 1
#136 SUNY College at Purchase 1 trúng tuyển 1
#142 Hartwick College 1 1
#151 Marymount Manhattan College 1 trúng tuyển 1
#151 Gordon College 3 1 trúng tuyển 4
#151 Fisk University 1 trúng tuyển 1
Oglethorpe University 1 trúng tuyển 1
ave maria university 1 trúng tuyển 1
Wells College 1 trúng tuyển 1
Số lượng học sinh trúng tuyển
Xếp hạng Trường đại học 2023 2021 2015-2019 2011-2015 Tổng số
Tất cả các trường 1 0 1 0
#3 McGill University 1 trúng tuyển 1
#21 Concordia University 1 1

Chương trình học

Chương trình AP

(18)
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Chemistry Hóa học
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
European History Lịch sử châu Âu
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Biology Sinh học
Calculus AB Giải tích AB
Chemistry Hóa học
English Literature and Composition Văn học và sáng tác tiếng Anh
European History Lịch sử châu Âu
French Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Pháp
Psychology Tâm lý học
Spanish Language and Culture Ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha
United States History Lịch sử nước Mỹ
United States Government and Politics Chính phủ và chính trị Mỹ
Physics 1 Vật lý 1
Computer Science Principles Nguyên lý khoa học máy tính
Statistics Thống kê
English Language and Composition Ngôn ngữ và sáng tác tiếng Anh
Studio Art: 2-D Design Studio Art: Thiết kế 2-D
Studio Art: Drawing Studio Art: Hội họa
Studio Art: 3-D Design Studio Art: Thiết kế 3-D
Precalculus Tiền vi phân
Xem tất cả

Hoạt động thể chất

(28)
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cheerleading Đội cổ động viên
Cross Country Chạy băng đồng
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
American Football Bóng bầu dục Mỹ
Baseball Bóng chày
Basketball Bóng rổ
Cheerleading Đội cổ động viên
Cross Country Chạy băng đồng
Field Hockey Khúc côn cầu trên cỏ
American Football Bóng bầu dục Mỹ
Golf Golf
Gymnastics Thể dục dụng cụ
Ice Hockey Khúc côn cầu trên băng
Lacrosse Bóng vợt
Soccer Bóng đá
Softball Bóng mềm
Swimming Bơi lội
Tennis Quần vợt
Track and Field Điền kinh
Volleyball Bóng chuyền
Wrestling Đấu vật
Xem tất cả

Hoạt động ngoại khóa

(35)
ASL Club
Arts & Crafts Club
Best Buddies
Book Club
Campus Ministry
Chess Chub
ASL Club
Arts & Crafts Club
Best Buddies
Book Club
Campus Ministry
Chess Chub
Creative Writing
TheCrusader Chronicle
Dance Team
DECA Diversity Chub
Drama Club
Environmental Club
Ethics Circe
FenwickBand
French Club
Kindness Club
Math Team
Men's Choir
Mock Trial
Morgan's Message
NationalHonor SocietyPop Music and Performance Club
Quiz Bowl
Rotary Interact
School of Community
Science and Engineering ClubSelect Choir
SAC
Ski & Snowboard Club
Spanish Club
Stock Market Club
Tech Crew
Women's Leadership ClubYearbook
Xem tất cả

Khóa học nghệ thuật

(8)
Band Ban nhạc
Choir Dàn đồng ca
Drawing Hội họa
Painting Hội họa
Photography Nhiếp ảnh
Sculpture Điêu khắc
Band Ban nhạc
Choir Dàn đồng ca
Drawing Hội họa
Painting Hội họa
Photography Nhiếp ảnh
Sculpture Điêu khắc
Studio Art Nghệ thuật phòng thu
Art Nghệ thuật
Xem tất cả

Thông tin liên hệ

978-587-8300
internationalstudents@fenwick.org
Nổi bật
Trường nội trú
Worcester Academy United States Flag
Nổi bật
Trường nội trú
Dana Hall School United States Flag

Hỏi đáp về Bishop Fenwick High School

Các thông tin cơ bản về trường Bishop Fenwick High School.
Bishop Fenwick High School là một trường Trường đồng giáo dục Ngoại trú tư thục tại Bang Massachusetts, Mỹ, Hoa Kỳ. Trường được thành lập 1959, và hiện có khoảng 457 học sinh, với khoảng 1.33% trong số đó là học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm về trường, bạn có thể http://www.fenwick.org/.
Trường Bishop Fenwick High School có yêu cầu cao về học thuật không?
Trường Bishop Fenwick High School cung cấp 18 môn AP.

Trong những năm gần đây, có 31 học sinh của trường đạt điểm 4 và 5 trong các kỳ thi AP.

Trường Bishop Fenwick High School cũng có 80% thầy cô đang có bằng thạc sĩ trở lên.
Học sinh trường Bishop Fenwick High School thường đỗ vào các trường đại học nào?
Vào năm 2023, một số sinh viên đã theo học tại các trường đại học sau: University of Michigan, Tufts University, University of California: San Diego, Boston College và Boston University.
Yêu cầu tuyển sinh của Bishop Fenwick High School bao gồm những gì?
Tương tự như nhiều trường tư thục tại Mỹ, trường Bishop Fenwick High Schoolcũng yêu cầu hồ sơ tuyển sinh cơ bản gồm bảng điểm từ trường đang học, thư giới thiệu, bài luận, và phỏng vấn tuyển sinh (không bắt buộc nhưng thường được đánh giá cao).
Mức học phí mới nhất dành cho học sinh nội trú của trường Bishop Fenwick High School là bao nhiêu? Nhà trường có những chính sách hỗ trợ tài chính nào dành cho học sinh Việt Nam?
Mức phí tổng tại trường Bishop Fenwick High School cho năm 2024 là $32,000, trong đóđã bao gồm học phí, phí nội trú, phí quản lý học sinh và một số phụ phí khác liên quan đến học sinh quốc tế.

Để tìm hiểu thêm chi tiết, phụ huynh và học sinh vui lòng liên hệ với đại diện tuyển sinh của trường tại internationalstudents@fenwick.org .
Trường Bishop Fenwick High School toạ lạc tại đâu?
Trường Bishop Fenwick High School toạ lạc tại bang Bang Massachusetts , Hoa Kỳ. Thành phố gần nhất với trường là Boston, có khoảng cách chừng 14. Để đến thăm trường hoặc về nước,các gia đình có thể chọn sân bay Logan International Airport làm điểm di chuyển.
Mức độ phổ biến của trường Bishop Fenwick High School trong hệ thống FindingSchool như thế nào?
Theo dữ liệu truy cập hằng tháng cũng như lịch sử tìm kiếm tại FindingSchool, trường Bishop Fenwick High School hiện thuộc nhóm top 700 các trường học tại Mỹ.

Mặt khác, trường Bishop Fenwick High School cũng được 10 người dùng bình chọn là trường yêu thích.
Tôi cần làm gì để chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh vào trường Bishop Fenwick High School?
Điều đầu tiên cần quan tâm là hãy nghiên cứu thật kỹ trang thông tin về trường Bishop Fenwick High School trên FindingSchool để hiểu rõ về nơi mình muốn tìm hiểu. Phần lớn những thông tin được cung cấp tại đây đều được thu thập từ nguồn tin chính thức của trường.

Mặt khác, phụ huynh và học sinh cũng nên truy cập vào website của trường Bishop Fenwick High School tại địa chỉ: http://www.fenwick.org/ hoặc có thể trực tiếp liên hệ với nhà trường qua số điện thoại 978-587-8300.
Tôi có thể tham khảo những trường nào khác gần trường Bishop Fenwick High School?
Một số trường lân cận mà bạn có thể tham khảo bao gồm: Plumfield Academy, St. John's Preparatory School MA and North Shore Christian School.

Thành phố chính gần trường nhất là Boston. Bạn có thể dễ dàng tìm và tham khảo một số trường khác gần Boston.
Điểm xếp hạng của FindingSchool dành cho trường Bishop Fenwick High School là ở mức nào?
Xếp hạng tổng của trường Bishop Fenwick High School là B+.

Đánh giá theo mục của trường Bishop Fenwick High School bao gồm:
B+ Tốt nghiệp
B+ Học thuật
A- Ngoại khóa
A+ Cộng đồng
B- Đánh giá

Thành phố lớn lân cận

Boston, tên chính thức là Thành phố Boston, là thủ phủ của bang và là thành phố đông dân nhất của Thịnh vượng chung Massachusetts, đồng thời là trung tâm văn hóa và tài chính của vùng New England, Mỹ. Đây là thành phố đông dân thứ 24 trong cả nước.

Dân số người Mỹ gốc Việt (2022) 11,614
Chi phí sinh hoạt Cao hơn mức trung bình 54%

Xem 360

Khám phá trường học trong thời gian thực.
Dữ liệu của FindingSchool được tổng hợp từ nhà trường, tư vấn viên, các thống kê chính thức tại Mỹ và phụ huynh/học sinh thực tế.
Khảo sát
So sánh trường ()
()