Tuyển sinh đại học các năm trước

2023 Xếp hạng Đại học 2020-2022 2021 2020 2019 2018
1 Princeton University 1 người đang theo học 1 người đang theo học
2 Massachusetts Institute of Technology 1 người đang theo học
3 Yale University 1 người đang theo học 1 người đang theo học
3 Stanford University 1 người đang theo học
6 University of Chicago 1 người đang theo học 1 người đang theo học 2 người đang theo học 1 người đang theo học 1 người đang theo học
7 Johns Hopkins University 1 người đang theo học 3 người đang theo học 1 người đang theo học
7 University of Pennsylvania 1 người đang theo học 2 người đang theo học 2 người đang theo học
10 Northwestern University 1 người đang theo học 2 người đang theo học
10 Duke University 1 người đang theo học 1 người đang theo học 1 người đang theo học
2023 Xếp hạng Đại học 2020-2022 2021 2020 2019 2018
1 Williams College 1 người đang theo học
3 Pomona College 1 người đang theo học 1 người đang theo học
6 United States Naval Academy 1 người đang theo học
9 Claremont McKenna College 1 người đang theo học 1 người đang theo học
11 United States Military Academy 1 người đang theo học
11 Middlebury College 1 người đang theo học 1 người đang theo học 1 người đang theo học 1 người đang theo học
2022 Xếp hạng Đại học 2020-2022 2021 2020 2019 2018
1 University of Toronto 1 người đang theo học 1 người đang theo học
2 University of British Columbia 1 người đang theo học 1 người đang theo học
3 McGill University 1 người đang theo học 1 người đang theo học
2022 Xếp hạng Đại học 2020-2022 2021 2020 2019 2018
33 University of St. Andrews 1 người đang theo học

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng