Tuyển sinh đại học các năm trước

2023 Xếp hạng Đại học 2018-2022 2017-2021 2018-2020 2017-2019 2016-2018
1 Princeton University 44 người đang theo học 48 người đang theo học 30 người đang theo học 31 người đang theo học 34 người đang theo học
2 Massachusetts Institute of Technology 6 người đang theo học 8 người đang theo học 5 người đang theo học 5 người đang theo học
3 Harvard College 23 người đang theo học 20 người đang theo học 10 người đang theo học 12 người đang theo học 12 người đang theo học
3 Stanford University 9 người đang theo học 12 người đang theo học 7 người đang theo học 8 người đang theo học 5 người đang theo học
3 Yale University 22 người đang theo học 24 người đang theo học 16 người đang theo học 17 người đang theo học 18 người đang theo học
6 University of Chicago 26 người đang theo học 32 người đang theo học 17 người đang theo học 24 người đang theo học 21 người đang theo học
7 University of Pennsylvania 42 người đang theo học 38 người đang theo học 30 người đang theo học 27 người đang theo học 19 người đang theo học
10 Northwestern University 12 người đang theo học 10 người đang theo học 6 người đang theo học
10 Duke University 21 người đang theo học 21 người đang theo học 11 người đang theo học 14 người đang theo học 10 người đang theo học
2023 Xếp hạng Đại học 2018-2022 2017-2021 2018-2020 2017-2019 2016-2018
1 Williams College 7 người đang theo học 7 người đang theo học
2 Amherst College 6 người đang theo học 5 người đang theo học 5 người đang theo học
4 Swarthmore College 5 người đang theo học
6 Bowdoin College 6 người đang theo học 5 người đang theo học 5 người đang theo học
9 Claremont McKenna College 8 người đang theo học 8 người đang theo học 5 người đang theo học 5 người đang theo học
11 Middlebury College 8 người đang theo học 9 người đang theo học 7 người đang theo học 7 người đang theo học 5 người đang theo học
11 Washington and Lee University 7 người đang theo học 9 người đang theo học 6 người đang theo học 6 người đang theo học
15 Davidson College 10 người đang theo học 13 người đang theo học 7 người đang theo học 10 người đang theo học 12 người đang theo học
15 Hamilton College 6 người đang theo học 9 người đang theo học 7 người đang theo học 6 người đang theo học
2022 Xếp hạng Đại học 2018-2022 2017-2021 2018-2020 2017-2019 2016-2018
2022 Xếp hạng Đại học 2018-2022 2017-2021 2018-2020 2017-2019 2016-2018
5 University of Edinburgh 7 người đang theo học
33 University of St. Andrews 6 người đang theo học

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng