Tuyển sinh đại học các năm trước

2023 Xếp hạng Đại học 2018-2022 2017-2021 2018-2020 2017-2019 2016-2018
1 Princeton University 44 người 48 người 30 người 31 người 34 người
2 Massachusetts Institute of Technology 6 người 8 người 5 người 5 người
3 Harvard College 23 người 20 người 10 người 12 người 12 người
3 Stanford University 9 người 12 người 7 người 8 người 5 người
3 Yale University 22 người 24 người 16 người 17 người 18 người
6 University of Chicago 26 người 32 người 17 người 24 người 21 người
7 University of Pennsylvania 42 người 38 người 30 người 27 người 19 người
10 Northwestern University 12 người 10 người 6 người
10 Duke University 21 người 21 người 11 người 14 người 10 người
2023 Xếp hạng Đại học 2018-2022 2017-2021 2018-2020 2017-2019 2016-2018
1 Williams College 7 người 7 người
2 Amherst College 6 người 5 người 5 người
4 Swarthmore College 5 người
6 Bowdoin College 6 người 5 người 5 người
9 Claremont McKenna College 8 người 8 người 5 người 5 người
11 Middlebury College 8 người 9 người 7 người 7 người 5 người
11 Washington and Lee University 7 người 9 người 6 người 6 người
15 Davidson College 10 người 13 người 7 người 10 người 12 người
15 Hamilton College 6 người 9 người 7 người 6 người
2022 Xếp hạng Đại học 2018-2022 2017-2021 2018-2020 2017-2019 2016-2018
2022 Xếp hạng Đại học 2018-2022 2017-2021 2018-2020 2017-2019 2016-2018
5 University of Edinburgh 7 người
33 University of St. Andrews 6 người

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng