Tuyển sinh đại học các năm trước

2023 Xếp hạng Đại học 2018-2023 2020-2022 2020
3 Yale University 2 người 1 người trúng tuyển 1 người đang theo học
3 Stanford University 2 người
3 Harvard College 3 người 1 người trúng tuyển 1 người đang theo học
6 University of Chicago 3 người 1 người đang theo học
7 Johns Hopkins University 1 người trúng tuyển
10 Duke University 2 người
12 Dartmouth College 3 người 1 người trúng tuyển 1 người đang theo học
13 Brown University 6 người 1 người trúng tuyển 1 người đang theo học
18 Columbia University 5 người 1 người trúng tuyển
20 University of California: Los Angeles 5 người 1 người trúng tuyển 1 người đang theo học
2023 Xếp hạng Đại học 2018-2023 2020-2022 2020
18 Wesleyan University 9 người 1 người trúng tuyển
United States Military Academy 1 người trúng tuyển
2022 Xếp hạng Đại học 2018-2023 2020-2022 2020
2022 Xếp hạng Đại học 2018-2023 2020-2022 2020

Cập nhật thông tin

Tham gia nhóm email của chúng tôi để cập nhật những thông tin tuyển sinh, triển lãm và hội thảo giáo dục mới nhất của trường, giúp bạn đưa ra quyết định du học sáng suốt.

Tham gia cộng đồng